baknet header

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

1. Website

De Baknet website: http://www.baknet.be wordt beheerd door:

Studio Emma
Kasteelstraat 7
8755 Ruiselede, België
Tel: +32(0)51 610020
Fax: +32(0)51 610039
E-mail: info@studioemma.be
BTW: BE 480535129

http://www.baknet.be is een website gericht op informatieverstrekking aan de leden en bezoekers van de website en is gericht op de bakkerijsector en aanverwanten.
Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht geen gebruik te maken van deze website.
Studio Emma behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodisch aan te passen waarna de leden op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijzigingen. Wanneer u na deze kennisgeving de website blijft gebruiken verklaart u zich akkoord met de doorgevoerde wijzigingen. Studio Emma kan eventueel andere diensten aanbieden aan de gebruikers van deze site. In dat geval zullen de geldende voorwaarden apart worden medegedeeld.

2. Toegankelijkheid

Studio Emma probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.
Studio Emma kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade door deze onderbrekingen.

3. Verantwoordelijkheid

Studio Emma weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Studio Emma verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden. Studio Emma doet beroep op derde partijen die nieuws plaatsen op deze website. Studio Emma weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie verstrekt door deze derde partijen. Studio Emma kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schending van copyright van de verstrekte informatie vermits zij geen controle heeft op de geplaatste informatie. Desgevallend kan Studio Emma wel bepaalde informatie verwijderen op eenvoudig verzoek.

4. Registratie

Bezoekers kunnen zich registreren en worden zodoende "leden" om toegang te krijgen tot de "leden" afdeling. Deze registratie is gratis. Deze leden kunnen nadien steeds uitschrijven. De leden worden automatisch opgenomen in de mailinglist van Baknet, doch kunnen steeds uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.
Bezoekers die wensen lid te worden kunnen dat door op "registreer" te klikken. Na het ingeven van de benodigde informatie en het zich akkoord verklaren met deze algemene voorwaarden ontvangen ze een id en paswoord waarmee ze toegang kunnen krijgen tot alle onderdelen van de website.
Deze procedure wordt gevolgd om de ledenafdeling te beschermen.
Studio Emma kan steeds een aanvraag tot lidmaatschap weigeren indien het geen zekerheid heeft omtrent de identiteit van de applicant of kwaad opzet vermoedt en dit ter bescherming van de website. Leden krijgen immers toegang tot belangrijke informatie verstrekt door Studio Emma en partners.
U verklaart zich te registreren met uw juiste naam, adres en andere gevraagde gegevens. Registratie houdt ook in dat u optreedt als wettelijke vertegenwoordiger van uw bedrijf indien de inschrijving een rechtspersoon betreft.
Mocht dergelijke informatie wijzigen brengt u Studio Emma daarvan onmiddellijk op de hoogte zodat de nodige aanpassingen kunnen gebeuren.
Studio Emma kan uw recht om deze website te gebruiken als lid beëindigen als deze voorwaarden en condities niet worden nageleefd.
U kunt dit akkoord beëindigen met Studio Emma maar dient een opzegtermijn van 30 dagen in acht te nemen. Deze beëindiging verlost u echter niet van eerder aangegane verplichtingen.

5. Uw informatie en derde partijen

U bent verantwoordelijk voor uw informatie en de website dient enkel als een manier om deze informatie te verspreiden.
U kan via deze website in contact komen met derde partijen via informatie of reclame door hen verstrekt. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat Studio Emma hier geen deel van uitmaakt en dat u Studio Emma niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.
De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. Studio Emma kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat Studio Emma akkoord gaat met de inhoud en Studio Emma vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij.

6. Advertering

Studio Emma kan advertentieruimte aanbieden op de website aan geïnteresseerde derde partijen. In dergelijk geval zal de adverteerder zich akkoord moeten verklaren met de voorwaarden en condities die zullen gelden maar die niet werden opgenomen in deze algemene voorwaarden en condities. Deze voorwaarden zullen dan ook apart en op aanvraag worden medegedeeld.

7. Copyright

U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Studio Emma. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren.
De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van Studio Emma.

8. Systeem integriteit

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen. Doorgeven van paswoord is niet toegelaten. U bent verantwoordelijk voor misbruik gepleegd door andere personen met uw paswoord. Bij verlies of diefstal van het paswoord dient u Studio Emma onmiddellijk op de hoogte te brengen zodat dit paswoord kan worden gedesactiveerd en u een nieuw paswoord kan worden toegewezen.

9. Privacy Verklaring

Mededeling overeenkomstig de wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van pesoonsgegevens:
De gegevens die op u betrekking hebben, worden opgenomen in bestanden die gehouden worden om onze communicatie met u gericht te kunnen uitvoeren. De verantwoordelijke voor de verwerking is Studio Emma, St Pietersplein 7, 8020 Oostkamp, België.
Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.
U kan van deze gegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan Studio Emma (brief, fax of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van direct marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden geschrapt.
Door u te registreren op Baknet worden uw gegevens zichtbaar voor de bezoekers van de website. Baknet is een gemeenschapsportaal vandaar dat wordt gewerkt met openbare profielen. Als u dit niet wenst gelieve u dan niet te registreren. Verder Houdt Studio Emma zich het recht toe dat andere partijen (partners van Studio Emma) u mogelijks contacteren, bij voorkeur per e-mail. De frekwentie van deze communicatie zal echter zeer beperkt worden gehouden. De mogelijke gevolgen hiervan zijn dat u informatie wordt toegestuurd, bij voorkeur per e-mail. In elke e-mail zal echter steeds de mogelijkheid worden gegeven om zich uit te schrijven.
Wij gebruiken cookies om uw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harddrive wordt geplaatst. Cookies worden veel gebruikt om een hoger functionaliteit, en dus betere service, aan de bezoekers te kunnen aanbieden.

10. Bevoegde wethouder

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Brugge.